August 19, 2022

College

Its all about the school

English for Speakers of Other Languages (ESOL) | Vietnamese

11 min read

Tìm hiểu thêm tại https://www.clackamas.edu/ESOL

Các lớp học ESOL dành cho cư dân (người nhập cư, người tị nạn, thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ) muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ cho các mục tiêu giáo dục, công việc và cá nhân.

Facebook: @clackamascommcollege
Twitter: @ClackCollege
Instagram: @ClackamasCommunityCollege
LinkedIn: @clackamas-community-college

Source: Clackamas Community College

College © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © ACN 2020

ACN Privacy Policies
ACN TOS
Area Control Network (ACN)
Area Control Network
Area Control Network Center